Semalt: 2020 SEO tendensiýalary


Tablisa Mazmuny

  1. Näme üçin SEO tendensiýalaryna eýerýärsiňiz?
  2. 2020-nji ýyl üçin SEO tendensiýalary
  3. 3 Bonus tendensiýasy
  4. < li> Bu tendensiýalara nädip eýermeli?
Google gözleg netijeleriniň üstünde web sahypasyny ýerleşdirmek ýaryşy hiç wagt gutarmaýar. Web ussatlary/sahypa eýeleri/kärhanalar/sanly marketologlar öz sahypalarynyň reýtingini gowulandyrmak üçin köplenç täze SEO strategiýalaryny oýlap tapýarlar.

Şeýle tagallalaryň başga bir sebäbi bar. Hawa, muny dogry çakladyňyz. Sebäbi Google öz algoritmlerini yzygiderli täzeläp durýar. Web sahypasy has ýokary derejelere ýetmeli bolsa, Google-yň iň soňky görkezmelerine, işläp düzmelerine we düzgünlerine laýyk gelmelidir.

simpleönekeý söz bilen aýdylanda, web sahypasy SERP-lerde (Gözleg motorynyň netijeleri sahypalary) has ýokary derejelere ýetmek üçin iň soňky SEO (Gözleg motory optimizasiýasy) ugurlaryna eýermelidir.

Näme üçin SEO tendensiýalaryna eýerýärsiňiz?

Jogap gaty ýönekeý - reýting ýaryşynda ýeňiş gazanmak. Emma bu ýaryşda ýeňiş gazanmak üçin SEO dowam edýän bir prosesdigine düşünmeli. bir gezeklik waka.

Geliň, başgaça düşüneliň. Google ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmagy maksat edinýär we kärhanalar has köp müşderi, girdeji we meşhurlyk gazanmak isleýärler.

Ikisem diňe birleşip, deňleşip işlemek arkaly ýeňiş gazanyp bilerler. Web sahypasynyň eýeleri/web ussatlary/sanly marketologlar SEO-nyň soňky tendensiýalaryndan habarly bolanda mümkindir.

Şonuň üçin iň soňky SEO tendensiýalary bilen täzelenmeli bolarsyňyz gözleg netijelerinde web sahypaňyzy has ýokary derejä çykarmak isleýärsiňiz.

2020-nji ýyldaky SEO tendensiýalary

Eger şöhle saçmak isleseňiz Bu ýyl onlaýn dünýä we ýene-de köp ýyllap, 2020-nji ýylyň iň gowy 10 SEO tendensiýasyna serediň.

1. Optimallaşdyrylan we ýokary hilli mazmuny üpjün ediň

SEO oýny mazmunsyz hiç zat däl. 2020-nji ýylda üstünlik gazanmaly bolsaňyz, mazmunyňyz gymmatly we ähmiýetli bolmaly.
Web sahypaňyzdaky mazmun ýazgylar, ses, wideo ýa-da başga bir görnüş bolsun, ony iň ýokary derejä çykarjak adamlaryňyzyň bardygyna göz ýetiriň.

Google gözlegçileriniň diňe internetde bar bolan iň oňat mazmuny awlamagy üçin tagalla edýär. Google entek 100% üstünlik gazanyp bilmedi, ýöne ýakyn wagtda garaşyp bilersiňiz.

Diňe ýokary hilli mazmuny saklamagy endik eden bolsaňyz web sahypaňyz, Google-yň geljekde girizjek mazmun bilen baglanyşykly jezalaryndan täsir edip bilmersiňiz.

rememberatda saklamaly ýene bir zat, ulanylyşyny azaltmakdyr. mümkin boldugyça kiçi açar sözler. Munuň ýerine uzyn guýrukly açar sözlere üns beriň. Bu ýerdäki maksat, ulanyjylaryň soraglaryny birmeňzeş çözmek.

2. Marka gurluşyny ileri tutuň

Internetde meşhur we ygtybarly marka bolsaňyz, Google-dan ykrar ediler we gözleg netijeleri sahypasynda has ýokary dereje alarsyňyz. Bu, gelýänleriň sanynyň köpelmegine we has köp girdeji gazanmagyna sebäp bolar.

Web sahypalarynyň sosial mediadan ep-esli mukdarda traffik alýandygyna göz ýetiren bolmagyňyz mümkin. Sebäbi Google-dan peýdalanýanlaryň köpüsi sosial mediýada. Sosial media kanallarynda gyzyklandyrýan bir zady görenlerinde, oňa basýarlar.

Wagtyň geçmegi bilen kärhanalar aşakdaky iki zady öwrendiler:
  1. Web dünýäsinde ýeňiş gazanmaly bolsaňyz , uly marka bolmaly.
  2. Sosial mediýa traffigiň köpelmeginde möhüm rol oýnaýar.
Sosial mediýanyň kömegini almaly diýmekdir marka gurmak we sahypaňyza traffigi köpeltmek üçin. 2020-nji ýylda sosial diňlemek gurallaryny ulanyp, berk marka gurmak programmasyny düzüň.
< h3> 3. Localerli
Adamlaryň gözleg usuly üýtgedi. Önüm ýa-da hyzmat gözläniňizde, bir açar söz ulanmak modadan çykýar. Adamlaryň köpüsi esasy açar sözden soň "salgy" ýa-da "ýanymda" ýaly sözleri goşýarlar.

Bu, ýakyn wagtda önüm ýa-da hyzmat tapmak isleýänleriň sanynyň artýandygyny aňladýar. ýerleşýän ýeri. Bu tendensiýa smartfonlaryň meşhurlygyndan soň depgini ýokarlandy we diňe ýokarlanýar.

Bu tendensiýadan iň ýokary derejäni gazanmak üçin öz işiňiziň Google My Business sahypasy we ähli ýerli gözlegleri nyşana alyň.

localerli gideniňizde, adaty SEO-ny äsgermezlik etmäň. Köp adamlar önüm ýa-da hyzmat hakda has giňişleýin maglumat almak üçin internetde gezýärler.

Web sahypaňyza girip bilerler we degişli mazmun ýok bolsa çalt giderler. Sahypaňyzdaky mazmuny ösdüreniňizde bu adamlary ýatdan çykarmaň.

4. Jübi enjamlaryny ileri tutuň

Geçen ýylyň tendensiýasyny gözden geçirmäge mümkinçilik alsaňyz, mobil ýa-da ykjam SEO-ny hem taparsyňyz. Hawa, geçen ýyl diýseň möhümdi, şu ýyl hem möhümdir.

Smartfon ulanyjylaryň sanynyň köpelmegi her SEO strategiýasynyň merkezinde bolmaly. Kärhanalar häzirki döwürde adamlaryň iş stoly däl-de, ykjam enjamlarynda maglumat gözlemegi makul bilýändiklerine düşünmeli.

Täze SEO strategiýalarynda ykjam enjamlar merkezde bolmaly. Sanly marketologlar ulanyjylaryň ykjam enjamlarda gözleglerine we kärhanalaryň dürli maksatlaryna esaslanýan SEO strategiýalaryny işläp düzmeli.

Web sahypaňyzyň ykjam we amatlydygyna göz ýetiriň ykjam enjamlarda iň gowy tejribe almak. Sahypaňyz ýok bolsa, derrew ykjam amatly ediň. Näçe ýitirendigiňizi bilmeýärsiňiz.

5. Ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak

Ulanyjy tejribesi (UX) 2020-nji ýylda üns merkezinde boljak başga bir zat. UX-yň SERP-de ilkinji gatnaşygyndan başlap, giriş sahypasyna çenli ähli tejribäni öz içine alýandygyna düşünmek möhümdir we şondan soňam.

Esasy alada, ulanyjylara web sahypasynda iň oňat tejribe toplamaga kömek etmegiň ýoluny tapmak bolmaly. Kärhanalar öz sahypalaryna girýänlere baha bermek barada pikir etmeli.

Mundan başga-da, bir web sahypasy we sahypalary has çalt ýüklenmeli. Ulanyjylaryň SERP-de parçada görýän zatlary diňe gonuş sahypasynda işlenip düzülmelidir. Adamlar Google-da gözleg netijelerini görenlerinden soň bir sahypa girýärler. Gören zatlaryny alyp bilmänsoňlar, göwnüne degýärler.

Ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin ony döredijiler bilen maslahatlaşmaly. Sahypa şablonlaryny düýbünden täzeden dizaýn etmek zerurlygy bar bolsa, şonuň üçin gidiň.

6. BERT modelini ýatdan çykarmaň

BERT Transformerleriň iki taraplaýyn kodlaýjy wekillerini aňladýar. Google-yň 2014-nji ýyldaky RankBrain-den soň girizen iň möhüm üýtgeşmesi.

BERT modeli gözleglere düşünmek öňkülerinden has gowy . SEO marketologlary BERT modelini durmuşa geçirmegiň Google SERP-de has ýokary dereje ähtimallygyny ýokarlandyrýandygyny bellemelidirler.

Hünärmenleriň näme üçin uzyn guýruk açar sözlere ses berýändiklerini bilýärsiňizmi?

Sebäbi olaryň köpüsi söhbetdeşlik soraglary we ahyrynda BERT üçin gymmatly. Gözlemek talaplarynyň manysyny üýtgedip biljek we başgalar ýaly sözler möhümdir.

Google BERT hakda hiç hili görkezme bermedi has ýokary derejeli mazmun döretmek köpler üçin kyn.

BERT modeline görä mazmun düzmegiň iň gowy usuly, Google-da iň gowy 10 netijäni seljermekdir. aýratyn açar söz. Netijeleriň geleşikli, nawigasiýa ýa-da maglumatlydygyny anyklaň.

Derňewiň esasynda we ulanyjylara iň oňat hyzmat edýän mazmun dörediň.

7. Ses gözlegi has meşhurlyga eýe bolar

Google bilen gürleşip, öz smartfonyňyzda näçe gezek bir zat gözlediňiz?

Iň soňky ses gözleg statistikasy , ykjam enjamlardaky gözleg soraglarynyň 20% töweregi sesden gelýär.

Ses gözlegi şeýle meşhur bolansoň, köp adam gözleg soraglaryny Google bilen gürleşýän ýaly ýazýar. Uzyn guýrukly açar sözlere ünsi jemlemegiň başga bir sebäbi.

Uzyn soraglary ýazýan adamlar, esasan, gözleglerine anyk jogap isleýänlerdir. Kärhanalar bulary iň köp öwürýän adamlardygyny bellemelidirler.

Ses soraglary üçin gözleg netijelerinde has ýokary dereje almak üçin mazmuny özüňizde ýazmagy unutmaň. Saýt söhbetdeşlikde, tebigy ýagdaýda.

Ses gözleglerinden has köp peýdalanmak, sorag esasly gözlegleri tapmak we baha bermek, ulanyjynyň gözlegiň maksadyna düşünmek, we Google bilen bilelikde iň gowy netijeleri bermegiň usullaryny tapyň.

Optimistik bellikde, gözlegiň geljegi sesdir.

8 . Düzülen maglumatlar gurluşy ýitirmeli däldir

Häzirki wagtda SEO 2020-de ýokary hilli we optimallaşdyrylan mazmunyň aýgytly boljakdygy düşnüklidir. Şeýle-de bolsa, Google algoritmleri kontekste doly düşünmeýärler.

Gözleg motorlaryna mazmun barada maglumat bermek web ussatlarynyň jogapkärçiligine öwrülýär. Gözleg motory gözlegçilerine sahypanyň mazmunyna has gowy düşünmäge we gözlegçileriň niýetine görä netijeleri bermäge kömek eder.

Düzülen maglumatlar gözleg motorlaryna düşünmäge hem kömek eder sahypanyň dürli elementleriniň şol bir sahypanyň beýleki elementleri bilen nähili baglanyşygy bar. Şeýle hem, gözlegçilere şol bir web sahypasynyň beýleki sahypalaryna nädip birigýändigi barada düşünje berýär.

dataadyňyzdan çykarmaň, maglumatlary düzmek bir gezeklik iş däl. Geçen ýyl eden bolsaňyz, bu ýyl gurmak hökman däl diýip pikir etmäň. Web sahypaňyzyň maglumatlaryna üns bermek üçin pluginler bar, ýöne hünärmenler olara kör ynanmazlygy maslahat berýärler.

9. Täsir edijiler SEO üçin talap ediler

Häzirki wagtda täsir edijiler web traffiginiň ep-esli bölegini sürýärler. Muny bilýän marketologlar, marketing býudjetiniň ep-esli bölegini bu adamlara sarp edýärler.

Köp täsirli marketing statistikasy täsir edijileriň kompaniýalaryň ösmegi üçin möhümdigini görkezýär. Satyjylar, her dürli mahabatdan tükenen onlaýn ulanyjylara hakyky çeşme hökmünde hödürleýärler.

Täsirli marketingiň SEO bilen nähili baglanyşygyny sorap bilersiňiz. Garaz, täsirli marketing size ýokary hilli baglanyşyklary almaga kömek edýär. Google-a sahypaňyzyň ulanyjylar üçin peýdalydygyna düşünmäge kömek edýärler. Şeýlelik bilen, gözleg netijelerinde has ýokary orny eýeleýär.

Siz we täsirli bir adam bilelikde işleseňiz, onlaýn görünişiňiziň we sahypaňyza traffigiň köpelmegine aňsatlyk bilen şaýat bolup bilersiňiz.

Bellemeli möhüm bir zat, diňe öz ýeriňize degişli täsir edijiler bilen hyzmatdaşlyk etmekdir. Eger ýeriňiz moda bolsa, moda dünýäsi barada iň täze we düýpli bilimleri bolan täsirli adam bilen hyzmatdaş bolmaly. Başarmaýan bolsaňyz, garaşylýan ROI-ni alyp bilmersiňiz.

10. Wideo Mazmunyň beýleki görnüşlerinden üstün çykar

Her kim wideo, hatda Google-ny halaýar.

Şeýle dälmi?

Hawa, wideolar arsenaldaky iň soňky SEO ýaragydyr sanly marketologlar. Hünärmenleriň köpüsi, wideolaryň diňe SERP-lerde has ýokary derejelere eýe bolmak bilen çäklenmän, has köp basmak ähtimallygynyň ýokarydygyna ynanýarlar.

Diňe tekstiň mazmunyna ünsi çekmegiň ýerine, 2020-nji ýyl wideolara deň derejede üns bermeli ýyl.

Bar bolan mazmunyňyzy goldamak üçin YouTube wideolaryny tapyp bilersiňiz. Wideoňyz gözleg netijelerinde peýda bolanda hökman has köp traffige eýe bolarsyňyz.

Wideo taýýarlamakda ulanyjynyň niýetini saklamalydygyny ýatdan çykarmaň ýokarky. Adamlar wideoňyzy peýdaly hasaplasa, traffigiň we gatnaşygyň ep-esli artandygyny görersiňiz.

rememberatda saklamaly ýene bir zat, wideony şoňa görä optimizirlemekdir blogyňyzyň giňligi. Diňe UX-ny güýçlendirmek bilen çäklenmän, Google-a mazmunyňyza has gowy düşünmäge kömek edýär. 2020. Elbetde, bu ýyl SEO-ny özleşdirmäge kömek edip biljek başga-da köp zat bar. Ine, olaryň käbiri:
  1. Mazmunyň uzynlygy gözleg reýtingine täsir eder.
  2. Adamlar köp sanly sanly tejribelerden lezzet alarlar.
  3. The Gözleg netijelerinde aýratyn bölekleriň agdyklyk etmegi hiç ýere gidenok.

Bu tendensiýalary nädip yzarlamaly?

Bilýärsiňiz 2020-nji ýyldaky SEO tendensiýalary we bu tendensiýalaryň üstünlik gazanmaga kömek edip biljekdigini hem bilýärsiňiz. Bigöne esasy sorag, bu tendensiýalara nädip eýermeli? Bu tendensiýalardan iň ýokary gazanmak üçin näme etmeli?

Aladalaryňyza jogap Semalt. SEO-nyň her elementinde tejribesi bolan sanly marketing kompaniýasy. Işiňiz täze ýa-da döredilen bolsun, Semalt önümleri we täsirli topary bilen bilelikde onlaýn dünýäde meşhurlygyny ýokarlandyryp biler.

Bu kompaniýa täzelenýär iň soňky SEO tendensiýalary we wakalary. Soňky tendensiýalary yzarlamak we bäsdeşleriňizden öňe geçmek üçin onuň kömegini alyp bilersiňiz.